Herinrichting Buitenplaats Koningweg Arnhem

Voor de herinrichting van het complex 'Koningweg Noord en de Zeven Provinciën' in Arnhem, heeft KWS OCE de opdracht gekregen voor een onderzoek naar de aanwezigheid van conventionele explosieven (CE).

De aanleiding van het opsporingsonderzoek is het geplande infrastructurele onderhoud en de beheerwerkzaamheden. Het gaat hierbij om het vervangen en aanleggen van de wegstructuur, de aanleg van nieuwe kabels. leidingen, riolering, persleiding, huisaansluitingen en openbare verlichting. De werkzaamheden vinden plaats binnen verdachte gebieden op het complex 'Koningsweg Noord en de Zeven Provinciën' en daarbuiten, gelegen in de gemeente Arnhem. Indien er in de bodem CE aanwezig zijn, dan bestaat de mogelijkheid op een ongecontroleerde detonatie van een of meerdere CE. Aan de hand het opgestelde historisch vooronderzoek CE wordt bepaald of er sprake is van een risico op het aantreffen van CE en waar er een risico is op het aantreffen van CE in de bodem.

WSP InfraOntwikkeling heeft KWS OCE opdracht gegeven voor een onderzoek naar de aanwezigheid van conventionele explosieven (CE) binnen het opsporingsgebied. Het onderzoek heeft tot doel eventueel aanwezige CE op te sporen en te verwijderen zodat de geplande civieltechnische werkzaamheden van de opdrachtgever, eigen personeel en deden zonder gevaar voor de openbare orde en veiligheid en met zo min mogelijk stagnatie uitgevoerd kunnen worden. De opgedragen werkzaamheden worden enkel uitgevoerd op landbodem. De werkzaamheden binnen de opdracht bestaan in hoofdzaak uit:

• Voorbereidende werkzaamheden
• (Non-)realtime oppervlaktedetectie
• Interpreteren en verwerken van meetdata
• Benaderen van eventuele significante objecten
• Gecontroleerd ontgraven
• Begeleidingswerkzaamheden t.b.v. bodemonderzoek
• Opstellen van een proces-verbaal van oplevering