KWS OCE Luchtfotoanalyse.jpg

Een bureauonderzoek is van groot belang om verschillende redenen;

Veiligheid: Het belangrijkste doel van een eerste orientatie of onderzoeksstudie naar ontplofbare oorlogsresten is om de veiligheid van de mensen die op de locatie werken en van de omgeving te waarborgen. Het detecteren en benaderen van explosieven is een gevaarlijke taak en kan alleen worden uitgevoerd door ervaren en goed getrainde professionals. Dit geldt ook voor degenen die vooronderzoeken en risicoanalyses uitvoeren. Bij KWS OCE werken ervaren, academisch geschoolde historici met ieder minimaal 10 jaar ervaring op het gebied van explosievenonderzoek. Ook heeft ons onderzoeksteam beschikking over meerdere academisch gediplomeerde GIS-deskundigen die met vakkundige analyse de aanwezigheid van explosieven in kaart brengen. Op basis van hun analyse kunnen maatregelen genomen kunnen worden om de veiligheid te waarborgen.

Kostenbesparing: Het uitvoeren van een vooronderzoek of risicoanalyse kan de opdrachtgever op de lange termijn kosten besparen. Als tijdens de werkzaamheden onverwacht explosieven worden gevonden, kan dit leiden tot vertragingen en extra kosten. Door vooraf een vooronderzoek uit te laten voeren, kunnen deze risico's worden geminimaliseerd.

Juridische verantwoordelijkheid: Een opdrachtgever heeft een wettelijke plicht en verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de mensen die op de projectlocatie werken en van de directe omgeving. Als er zonder explosievenonderzoek tijdens werkzaamheden onverwacht explosieven worden gevonden, kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of stagnatie.

Het oriënterend onderzoek (quickscan)

In het Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 4.10) is bepaald dat het uitvoeren van een oriënterend onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten een verplichting is voordat men werkzaamheden in de bodem uit laat voeren. Deze wettelijke verplichting berust bij de initiatiefnemer van geplande werkzaamheden en dient dus al in een zo vroeg als mogelijk stadium van ontwikkelingen uitgevoerd te worden. In het wetsartikel wordt gesteld dat een oriënterend onderzoek het doel moet hebben vast te stellen of er binnen een projectgebied de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten uitgesloten kan worden. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld gebieden waar al ooit opsporing van explosieven heeft plaatsgevonden, locaties die al zijn afgegraven of locaties waar de werkzaamheden zich met zekerheid beperken tot eerder vergraven bodemlocaties: zowel in horizontale als in verticale zin.

KWS OCE kan de wettelijke verplichting om een oriënterend onderzoek uit te voeren voor u invulling geven. Voordeel hiervan is dat de oriëntatie wordt uitgevoerd door ervaren vakspecialisten die de noodzaak tot nadere studie voor u vast kunnen stellen. Om een beter beeld te krijgen van uw projectlocatie beperkt een orienterend onderzoek zich bij KWS OCE niet alleen tot het al-dan-niet kunnen uitsluiten van aanwezige oorlogsresten in uw plangebied. KWS OCE geeft u op basis van kennis, ervaring en onderzoeksmiddelen ook een doorkijk naar de urgentie van verder onderzoek. Tenslotte adviseren wij u over welke onderzoeksmethode voor u het beste resultaat of zelfs kostenbesparing kan opleveren. 

Een oriënterend onderzoek van KWS OCE is door onze uitgebreide kennis en ervaring dan ook snel, inzichtelijk, verhelderend en geeft een goede eerste indruk van de haalbaarheid van uw project.

Onderzoek Conflictperiode (1940-1945)

Een vooronderzoek zoals omschreven in het Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten (CS-VROO) begint met het opstellen een Onderzoek Conflictperiode (1940-1945). Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag of uw plangebied tijdens de oorlogsjaren betrokken is geweest bij oorlogshandelingen. Dit historisch onderzoek resulteert in een conclusie 'verdacht' of 'onverdacht'. Wanneer (delen van) uw plangebied aantoonbaar verdacht zijn, dan wordt ook inzichtelijk gemaakt in welke mate deze verdenking is, welke type en kalibers explosieven verwacht kunnen worden en tot welke diepte(n) de verdenking beperkt blijft. U krijgt met een orientatie of onderzoek conflictperiode dus een advies over voortzetting of beeindiging van het opsporingsproces.

De onderzoeken conflictperiode worden bij KWS OCE opgesteld door academisch geschoolde historici en GIS-deskundigen met tenminste 10 jaar ervaring binnen de opsporingsbranche. Dit houdt voor u als opdrachtgever in dat u kunt rekenen op kennis, kunde èn ervaring op het gebied van onderzoek en analyse. Zeker op het gebied van het afbakenen van risicogebieden en het geven van een realistisch advies is naar onze mening deze ervaring en kennis onmisbaar. Informatie verzamelen gaat (zeker in deze digitale tijden) snel. Wat een onderzoeker met deze informatie doet; daar zit hem volgens KWS OCE het verschil. Een onderzoek naar explosieven moet leiden tot een proportioneel en toepasbaar advies waarmee u als opdrachtgever uit de voeten kunt. U moet kunnen zorgen voor een veilige bodem van uw plangebied. Niets meer, niets minder.

Onderzoek Na-Conflictperiode (1945 - heden)

Als het Onderzoek Conflictperiode verdachte locaties heeft aangetoond, dan kan geadviseerd worden om een vervolg uit te laten voeren met een Onderzoek Na-conflictperiode (1945 - heden). In dit onderzoek wordt met behulp van luchtfoto's, satellietbeelden, gegevens over ondergrondse infrastructuur, bodemgesteldheid, naoorlogse vergravingen of ophogingen, bouwactiviteiten etc, gekeken in hoeverre uw plangebied in de periode na de oorlog is geroerd. Deze naoorlogse werkzaamheden kunnen een risicoverlagende werking hebben op de definitieve risicobepaling van uw gebied. 

Risicoanalyse (RA)

Een Risicoanalyse (RA) is een mogelijke laatste vervolgstap binnen het vooronderzoek. Bij een RA worden de geplande werkzaamheden over de resultaten van het onderzoek conflictperiode gelegd en ontstaat het zogenoemde opsporingsgebied. Daaruit volgt een advies over de te ondernemen vervolgstappen in het opsporingsgebied. Voor de verdachte locaties krijgt u een overzicht van de opsporingsmethodes en een kostenraming. Met deze analyse weet u zeker dat uw medewerkers verantwoord de beoogde werkzaamheden kunnen doen op de vrijgegeven locaties.

Wilt u meer inzicht in de belasting van uw bodem met mogelijk aanwezige explosieven? Wilt u misschien eerst wat meer informatie over al onze onderzoeksmogelijkheden? Neem gerust en vrijblijvend contact op met onze specialisten via deze link: CONTACT

Gerelateerd nieuws