2 NoorderSpoort Bron ProRail-Stefan Verkerk.jpg

ZwolleSpoort

Zwolle heeft één van de belangrijkste spoorknooppunten van Nederland en is daarmee een onmisbare schakel tussen Noordoost-Nederland en de Randstad. Onder de naam ‘Zwolle Spoort’ worden het stationsgebied en de sporen in de omgeving van Zwolle klaargemaakt voor de toekomst. Dit wordt gedaan door de aannemerscombinatie Noorderspoort-Zwolse Alliantie Zwaluw. KWS OCE heeft de opdracht gekregen voor een onderzoek naar de aanwezigheid van conventionele explosieven (CE) binnen het opsporingsgebied.

Opsporen Conventionele Explosieven (CE)

Het onderzoek heeft tot doel de eventueel aanwezige CE op te sporen en te verwijderen, zodat de geplande civieltechnische werkzaamheden van NoorderSpoort zonder gevaar voor de openbare orde en veiligheid, en zonder stagnatie kunnen worden uitgevoerd. De opgedragen werkzaamheden worden enkel uitgevoerd op landbodem.

Opsporingsgebied

Op basis van historisch vooronderzoek is de omvang van het verdacht gebied vastgesteld. Daarbij is tevens vastgesteld op welke CE het gebied verdacht is en tot welke diepte deze aangetroffen kunnen worden. Het verdachte gebied is ter voorbereiding op de opsporingswerkzaamheden over het werkgebied van de civiele werkzaamheden geprojecteerd. Daar waar het verdachte gebied en het werkgebied elkaar overlappen bevindt zich het opsporingsgebied. Op basis van de uitgangspunten zoals omschreven in het historisch vooronderzoek is het verdacht op afwerpmunitie met een kaliber van 250lb, 500lb en 1000lb. Eventueel aangetroffen explosieven worden tijdelijk veiliggesteld en vervolgens overgedragen aan de EODD. Dit gebeurt op een dusdanige wijze dat de civiele vervolgwerkzaamheden op een veilige wijze en volgens planning uitgevoerd kunnen worden.

Foto: © ProRail, Stefan Verkerk