KWS OCE Schiphol Trade Park.jpeg

Schiphol Trade Park

Bij de werkzaamheden op het toekomstige bedrijventerrein Schiphol Tradepark heeft KWS OCE tijdens de voorbereidende werkzaamheden het gebied onderzocht om eventueel vrij te maken van niet-gesprongen explosieven.

Detectie en benadering conventionele explosieven (CE)

De GEM A4 Zone West is voornemens het Schiphol Trade Park te ontwikkelen. Gezien de uit te voeren werkzaamheden met daarbij behorende risico´s in relatie tot de mogelijk aanwezige CE, wordt geadviseerd om, binnen de verdachte gebieden voorafgaand aan de geplande civieltechnische werkzaamheden, opsporing naar CE uit te laten voeren. 

Gemeente Haarlemmermeer heeft KWS OCE opdracht gegeven voor een onderzoek naar de aanwezigheid van CE binnen het opsporingsgebied. Het onderzoek heeft tot doel eventueel aanwezige CE op te sporen en te verwijderen zodat de geplande civieltechnische werkzaamheden van de opdrachtgever zonder gevaar voor de openbare orde en veiligheid en zonder stagnatie uitgevoerd kunnen worden. De opgedragen werkzaamheden worden enkel uitgevoerd op landbodem. De werkzaamheden binnen de opdracht bestaan in hoofdzaak uit:

 

• Voorbereidende werkzaamheden intern;
• Opstellen projectplan;
• Startinventarisatie;
• Detectie gereedmaken kavel A4S6 (indien nog noodzakelijk);
• Realtime dieptedetectie conform;
• Afdichten onderzoeklocaties middels dämmer;
• Aanleveren detectierapportage;
• Opstellen van een proces-verbaal van oplevering.