Onderzoek naar Ontplofbare Oorlogsresten en de nieuwe Omgevingswet

Hoewel de nieuwe Omgevingswet diverse aspecten van ruimtelijke ordening en milieu reguleert, schrijft de wet niet specifiek voor hoe om te gaan met ontplofbare oorlogsresten. Echter, elke partij die betrokken is bij bodemingrepen, inclusief initiatiefnemers en gemeenten, heeft een onderzoeksplicht volgens de huidige Arbowetgeving en het aspect van Openbare Orde en Veiligheid.

KWS OCE - Ontplofbare Oorlogsresten en de Omgevingswet.jpg

Ontplofbare Oorlogsresten: een risico op twee gebieden

In verschillende (plan)gebieden in Nederland vormen ontplofbare oorlogsresten (OO) uit de Tweede Wereldoorlog nog steeds een potentieel gevaar. Het is van belang dat we de mogelijke aanwezigheid van deze resten door middel van verifieerbaar vooronderzoek aantonen, detecteren en verwijderen om de veiligheid van mensen, het milieu en eigendommen te waarborgen. Naast veiligheidsaspecten is er ook een financieel risico: het ontdekken van explosieven tijdens bodemingrepen kan leiden tot vertraging en extra kosten.

Hoe ga je om met deze risico's?

Grondig explosievenonderzoek is de enige effectieve manier om locaties te identificeren waar mogelijk ontplofbare oorlogsresten aanwezig kunnen zijn. Door professioneel vooronderzoek en/of opsporing kunnen deze gebieden worden onderzocht, waarna proportionele maatregelen kunnen worden genomen om mogelijke risico's te beperken.

Het is voor initiatiefnemers van bodemingrepen en gemeentebesturen van groot belang om (bodem)onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten serieus te nemen en passende maatregelen te treffen als er (bijvoorbeeld door middel van een QuickScan, Vooronderzoek of Risicoanalyse) een onderbouwde kans is vastgesteld op de aanwezigheid van munitieartikelen. Dit draagt bij aan de veiligheid en het welzijn van degenen die betrokken zijn bij bodemingrepen, de inwoners in of rond de locatie, en eventuele bezoekers van het (werk)gebied.

Mogen wij je helpen?

Voor meer informatie over dit onderwerp of specifieke vragen kan je uiteraard contact opnemen met KWS OCE. Stuur een e-mail naar oce@kws.nl of bel naar 020-5694200. Wij staan klaar om u vrijblijvend te voorzien van gerichte informatie en advies.